Đóng

Lĩnh Vực Hoạt Động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

SVI Group đang kinh doanh 5 lĩnh vực cốt lõi do các đơn vị chuyên doanh độc lập điều hành tự chủ, hạch toán riêng và tự chịu trách nhiệm về kế hoạch và kết quả hoạt động.

Mô hình quản trị này nhằm phát huy tối đa sự phát triển của một hệ sinh thái đồng nhất, là nền tảng vững chắc phục vụ cho nhu cầu phát triển mở rộng của SVI Group.

Các phòng ban tại Bộ Máy Trung Tâm có chức năng hỗ trợ, giám sát và tư vấn hoạt động, cũng như đóng vai trò dẫn dắt trong các Hội đồng và tổ công tác để thẩm định, theo dõi và phê duyệt các quyết định liên quan đến hoạt động tại Công ty mẹ hoặc các Công ty thành viên.